Cerita Mandarin: Mencabut Lobak ~拔萝卜

老公公种了个萝卜,他对萝卜说:“长吧,长吧,萝卜啊,长得甜呐!长吧,长吧,萝卜啊,长得大啊!”萝卜越长越大,大得不得了。

老公公就去拔萝卜。他拉住萝卜的叶子,“嗨哟,嗨哟”拔呀拔,拔不动。老公公喊:“老婆婆,老婆婆,快来帮忙拔萝卜!”“唉!来了,来了。”

老婆婆拉着老公公,老公公拉着萝卜叶子,一起拔萝卜。 “嗨哟,嗨哟”拔呀拔,还是拔不动。老婆婆喊:“小姑娘,小姑娘,快来帮忙拔萝卜!”“唉!来了,来了。”

小姑娘拉着老婆婆,老婆婆拉着老公公,老公公拉着萝卜叶子,一起拔萝卜。 “嗨哟,嗨哟”拔呀拔,还是拔不动。小姑娘喊。 “小狗儿,小狗儿,快来帮忙拔萝卜!”“汪汪汪!来了,来了。”

小狗儿拉着小姑娘,小姑娘拉老婆婆,老婆婆拉着老公公,老公公拉着萝卜叶子,一起拔萝卜。 “嗨哟,嗨哟”拔呀拔,还是拔不动。小狗儿喊:“小花猫,小花猫,快来帮忙拔萝卜!”“喵喵喵!来了,来了。”

小花猫拉着小狗儿,小狗儿拉着小姑娘,小姑娘拉着老婆婆,老婆婆拉着老公公,老公公拉着萝卜叶子,一起拔萝卜。 “嗨哟,嗨哟”拔呀拔,还是拔不动。小花猫喊:“小耗子,小耗子,快来帮忙拔萝卜!”“吱吱吱!来了,来了。”

小耗子拉着小花猫,小花猫拉着小狗儿,小狗儿拉着小姑娘,小姑娘拉着老婆婆,老婆婆拉着老公公,老公公拉着萝卜叶子,一起拔萝卜。 “嗨哟,嗨哟”拔呀拔,大萝卜有点动了,再用力地拔呀拔,大萝卜拔出来啦!他们高高兴兴地把大萝卜抬回家去了。

Sumber : story.beva.com

Pinyin
Lǎogōnggōng zhǒngle gè luóbo, tā duì luóbo shuō:“Zhǎng ba, zhǎng ba, luóbo a, zhǎng dé tián nà! Zhǎng ba, zhǎng ba, luóbo a, zhǎng dé dà a!” Luóbo yuè zhǎng yuè dà, dà dé bùdéle.

Lǎogōnggōng jiù qù bá luóbo. Tā lā zhù luóbo de yèzi,“hāi yō, hāi yō” bá ya bá, bá bù dòng. Lǎogōnggōng hǎn:“Lǎopópo, lǎopópo, kuài lái bāngmáng bá luóbo!”“Āi! Láile, láile.”

Lǎopópo lāzhe lǎogōnggōng, lǎogōnggōng lāzhe luóbo yèzi, yīqǐ bá luóbo. “Hāi yō, hāi yō” bá ya bá, háishì bá bù dòng. Lǎopópo hǎn:“Xiǎo gūniáng, xiǎo gūniáng, kuài lái bāngmáng bá luóbo!”“Āi! Láile, láile.”

Xiǎo gūniáng lāzhe lǎopópo, lǎopópo lāzhe lǎogōnggōng, lǎogōnggōng lāzhe luóbo yèzi, yīqǐ bá luóbo. “Hāi yō, hāi yō” bá ya bá, háishì bá bù dòng. Xiǎo gūniáng hǎn. “Xiǎo gǒu er, xiǎo gǒu er, kuài lái bāngmáng bá luóbo!”“Wāngwāng wāng! Láile, láile.”

Xiǎo gǒu er lāzhe xiǎo gūniáng, xiǎo gūniáng lā lǎopópo, lǎopópo lāzhe lǎogōnggōng, lǎogōnggōng lāzhe luóbo yèzi, yīqǐ bá luóbo. “Hāi yō, hāi yō” bá ya bá, háishì bá bù dòng. Xiǎo gǒu er hǎn:“Xiǎohuā māo, xiǎohuā māo, kuài lái bāngmáng bá luóbo!”“Miāo miāo miāo! Láile, láile.”

Xiǎohuā māo lāzhe xiǎo gǒu er, xiǎo gǒu er lāzhe xiǎo gūniáng, xiǎo gūniáng lāzhe lǎopópo, lǎopópo lāzhe lǎogōnggōng, lǎogōnggōng lāzhe luóbo yèzi, yīqǐ bá luóbo. “Hāi yō, hāi yō” bá ya bá, háishì bá bù dòng. Xiǎohuā māo hǎn:“Xiǎo hàozi, xiǎo hàozi, kuài lái bāngmáng bá luóbo!”“Zhī zhī zhī! Láile, láile.”

Xiǎo hàozi lāzhe xiǎohuā māo, xiǎohuā māo lāzhe xiǎo gǒu er, xiǎo gǒu er lāzhe xiǎo gūniáng, xiǎo gūniáng lāzhe lǎopópo, lǎopópo lāzhe lǎogōnggōng, lǎogōnggōng lāzhe luóbo yèzi, yīqǐ bá luóbo. “Hāi yō, hāi yō” bá ya bá, dà luóbo yǒudiǎn dòngle, zài yònglì de bá ya bá, dà luóbo bá chūlái la! Tāmen gāo gāoxìng xìng de bǎ dà luóbo tái huí jiā qùle.

Terjemahan Bahasa Indonesia
Kakek tua menanam lobak, Dia berkata ke lobak: "ayo tumbuh, ayo tumbuh, Oh, lobak ah, tumbuh manis dan besar, lobak tumbuh semakin besar”

Kakek tua pergi memanen lobak. Dia menarik daun lobak. “ai yo, tidak bisa tercabut” Sang suami tua berteriak “Isteriku, isteriku, datang dan bantu cabut lobak!”  “Oh,ya, saya datang.”

Isteri menarik kakek tua, kakek tua menarik lobak, mencabut lobak bersama. "ayo tarik keluar, tetapi masih tidak bisa tercabut. Sang isteri berteriak, “Gadis kecil, gadis kecil, datang dan bantu tarik lobak!” “Oh, saya datang”

Gadis kecil itu menarik isteri kakek tua, sang Isteri menarik kakek tua, kakek tua menarik lobak, mencabut lobak bersama. "Hei, hei," tarik keluar, masih tidak bisa tercabut. Gadis kecil itu berteriak. "Anjing kecil, anjing kecil, datang dan bantu tarik lobak!"  "Guk guk! Saya datang."

Anjing kecil menarik gadis kecil, Gadis kecil itu menarik isteri kakek tua, sang Isteri menarik kakek tua, kakek tua menarik lobak, mencabut lobak bersama. "Hei, hei," tarik keluar, masih tidak bisa tercabut. Anjing kecil itu berteriak., “Kucing belang, kucing belang, datang dan bantu cabut lobak!” “meong, meong. Saya datang”

Kucing belang menarik anjing kecil, Anjing kecil menarik gadis kecil, Gadis kecil itu menarik isteri kakek tua, sang Isteri menarik kakek tua, kakek tua menarik lobak, mencabut lobak bersama. "Hei, hei," tarik keluar, masih tidak bisa tercabut. Kucing belang itu berteriak: "Tikus kecil, tikus kecil, datang dan bantu cabut lobak!" "cit....cit... saya datang"

Tikus kecil menarik kucing belang, Kucing belang menarik anjing kecil, Anjing kecil menarik gadis kecil, Gadis kecil itu menarik isteri kakek tua, sang Isteri menarik kakek tua, kakek tua menarik lobak, mencabut lobak bersama "tarik, tarik, lobak mulai bergerak sedikit, gunakan sedikit tenaga lagi, tarik... lobak besar akhirnya tercabut! Mereka dengan senang hati membawa lobak besar itu pulang ke rumah

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar