Bentuk Benda dalam Bahasa Mandarin (Shape in Chinese)
Teman-teman Alien Mandarin, ayo kita mengenal bentuk dalam bahasa mandarin. Bahasa mandarin bentuk yaitu 形状 (xíng zhuàng). Bentuk benda terbagi dalam dua kategori yaitu bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi.

a.  2D 形状 (2D xíng zhuàng) = Bentuk 2 Dimensi
                       
三角形(sān jiǎo xíng) = Segitiga (Triangle)
正方形(zhèng fāng xíng) = Persegi (Square)
矩形(jǔ xíng) = Persegi Panjang (Rectangle)

圆形(yuán xíng) = Lingkaran / Bulat (Circle)
平行四边形(píng xíng sì biān xíng) = Jajargenjang (Parallelogram)

梯形(tī xíng) = Trapesium (Trapezoid)
椭圆形(tuǒ yuán xíng) = Lonjong (Oval)
菱形 (líng xíng) = Bujursangkar / Bentuk Berlian (Diamond)

五角形 (wǔ jiǎo xíng) = Segi lima (Pentagon)
六角形 (liù jiǎo xíng) = Segi Enam (Hexagon)
八角形 (bā jiǎo xíng) = Segi Lapan (Octagon)

星型(xīng xíng) = Bentuk Bintang (Star)
心形(xīn xíng) = Bentuk Hati (Heart)
月状(yuè zhuàng) = Bentuk Bulan Sabit (Moon)

十字(shízì) = Bentuk Tambah (Cross)
箭壮(jiàn zhuàng) = Bentuk Panah (Arrow)

Silahkan mempelajari warna dalam bahasa mandarin di sini (Warna dalam Bahasa Mandarin)

b. 3D 形状 (3D xíng zhuàng) = Bentuk 3 Dimensi

三角锥(sān jiǎo zhuī) = Limas Segitiga (Tetrahedron)
正方棱锥(zhèng fāng léng zhuī) = Limas Persegi (Square Pyramid)

六棱锥(liù léng zhuī) = Limas Segi Enam (Hexagonal Pyramid)
三棱柱(sān léng zhù) = Prisma Segitiga (Triangular Prism)

正六面体(zhèng liù miàn tǐ) = Kubus (Cube)
长方体(cháng fāng tǐ) = Balok (Cuboid)

五棱柱(wǔ léng zhù) = Prisma Segilima (Pentagonal Prism)
六棱柱(liù léng zhù)= Prisma Segienam (Hexagonal Prism)

球体(qiú tǐ) = Bola (Sphere)
椭球体(tuǒ qiú tǐ) = Bola Lonjong (Ellipsoid)

锥形体(zhuī xíng tǐ) = Kerucut (Cone)
圆柱体(yuán zhù tǐ) = Tabung (Cylinder)

Silahkan mempelajari nama-nama hari dalam bahasa mandarin di sini (Nama Hari dalam Bahasa Mandarin)

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar