13 Jenis Kertas dalam Bahasa Mandarin (Paper in Chinese)

Teman-teman Alien Mandarin, kertas dalam bahasa mandarin adalah (zhǐ). Berikut ini adalah jenis-jenis kertas dalam bahasa mandarin. Selamat belajar!

1.油纸(yóu zhǐ) = Kertas Minyak (Oilpaper)

2. 卫生纸 (wèi shēng zhǐ) = Tisu Toilet/Kertas Toilet (Toilet Paper)
Contoh
女洗手间没有卫生纸了
Nǚ xǐ shǒu jiān méi yǒu wèi shēng zhǐ le
Toilet wanita sudah tidak ada kertas toilet lagi.

3. 报纸(bào zhǐ) = Kertas Koran (Newspapers)

4. 信纸 (xìn zhǐ) = Kertas Surat / Kertas Tulis (Letter Paper,Writing Paper)
Contoh
我马上回家去拿信纸和墨水
Wǒ mǎ shàng huí jiā qù ná xìn zhǐ hé mò shuǐ
Saya segera pulang ke rumah mengambil kertas tulis dan tinta.

5. 蜡纸(là zhǐ) = Kertas Lilin (Wax Paper)
Kertas lilin merupakan kertas yang dilapisi oleh lilin parafin

6. 折纸(zhé zhǐ) = Kertas Origami (Origami)
Contoh
折纸在日本女孩中很受欢迎
Zhé zhǐ zài rì běn nǚ hái zhōng hěn shòu huān yíng
Kertas origami sangat disukai oleh kalangan gadis di Jepang

7. 马尼拉纸(mǎ ní lā zhǐ) = Kertas Manila (Manila Paper)

8. 壁纸(bì zhǐ) = Kertas Dinding (Wallpaper)
Kertas dinding merupakan jenis bahan yang digunakan untuk menutupi dan menghiasi dinding rumah atau gedung

9. 石蕊试纸(shí ruǐ shì zhǐ) = Kertas Lakmus (Litmus)
Kertas Lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan kedalam larutan asam atau basa

10. 包装纸(bāo zhuāng zhǐ)= Kertas Kado (Wrapping Paper)
Contoh
那孩子正在用力撕礼盒的包装纸
Nà hái zi zhèng zài yòng lì sī lǐ hé de bāo zhuāng zhǐ
Anak itu sedang menyobek kertas kado dengan sekuat tenaga

11. 烘焙纸(hōng bèi zhǐ) = Kertas Roti (Baking Paper)

12. 绵纸(mián zhǐ) = Kertas Tisu (Tissue Paper)
Contoh
你到便利商店帮我买一盒绵纸
Nǐ dào biàn lì shāng diàn bāng wǒ mǎi yī hé mián zhǐ
Kamu pergi ke minimarket bantu saya beli sekotak tisu.

13. 碳式复写纸(tàn shì fù xiě zhǐ) = Kertas Karbon (Carbon Paper)
Kertas karbon adalah kertas dengan lapisan tinta kering yang diikat dengan lilin di salah satu sisi. Digunakan untuk membuat salinan naskah hingga beberapa salinan sekaligus

Ayo diintip juga nama-nama benda-benda di sekolah dalam bahasa mandarin di sini ( 65 Benda-benda di Sekolah dalam Bahasa Mandarin)

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar