100 ++ Daftar Lawan Kata (Antonim) dalam Bahasa Mandarin dan Inggris (Opposite Words in Chinese)
Lawan Kata

(xiǎo) = Kecil (Small)
(dà) = Besar (Big)

现代 (xiàn dài) = Modern (Modern)
传统 (chuán tǒng) = Tradisional (Traditional)

安全 (ān quán) = Aman (Safe)
危险 (wéi xiǎn) = Bahaya (Dangerous)

(pàng) = Gemuk (Fat)
(shòu) = Kurus (Slim)

(lǎo) = Tua (Old)
年轻 (nián qīng) = Mudah (Young)

有趣 (yǒu qù) = Menarik (Interesting)
无聊 (wú liáo) = Membosankan (Boring)

(zuǒ) = Kiri (Left)
(yòu) = Kanan (Right)

(cū) = Tebal (Thick, Rough)
(xì) = Tipis (Thin, Slender)

(kuān) = Lebar (Wide)
(zhǎi) = Sempit (Narrow)

(cháng) = Panjang (Long)
(duǎn) = Length (Short)

(zhēn) = Asli, Benaran (True, Original)
(jiǎ) = Palsu (Fake)

(huǎn) = Santai, Tidak terburu (Unhurry)
(jí) = Buru-buru (Urgent)

(chén) = Tenggelam (Sink)
(fú) = Terapung (Float)

(lái) = Datang (Come)
(qù) = Pergi (Go)

(nán) = Pria (Male)
(nǚ) = Wanita (Female)

(qǐ) = Bangun, Terbit (Rise)
(luò) = Terbenam (Fall)

(gāng) =  Keras (Hard, Strong )
(róu) = Lembut (Soft)

(qīng) = Ringan (Light)
(zhòng) = Berat (Heavy)

(jiù)= Lama, Usang (Old)
(xīn) = Baru (Baru)

粗糙(cū cāo)=Kasar (Rough)
光滑(guāng hua) = Halus (Smooth)

(hòu) = Tebal (Thick)
(báo) = Tipis (Thin)

(lĕng) = Dingin (Cold)
= Panas(Hot)

之前(zhī qián) =Sebelum(Before)
之后(zhī hòu = Sesudah (After)

前面(qián miàn) = di depan(Infront of)
后面(hòu miàn = di belakang (Behind of)

容易(róng yì) =Mudah (Easy)
困难(kùn nán) = Sulit (Difficult)

相同(xiāng tóng) = Sama (Same)
不同(bù tóng) = Beda (Different)

() = Tarik (Pull)
推(tuī = Dorong (Push)

(cháng)= Panjang (Long)
(duăn) = Pendek(Short)

liàng= Terang (Bright)
(àn) = Gelap (Dark)

(huài) = Jahat (Bad)
(hăo) = Baik(Good)

湿(shī) = Basah (Wet)
(gān) = Kering (Dry)

(màn) = Lambat/pelan (Slow)
(kuài) = Cepat (Fast)

(kōng) = Kosong (Empty)
(măn) = Penuh (Full)

漂亮 (piào liang) = Cantik (Beautiful)
(chŏu )= Jelek (Ugly)

吵闹(chăo nào) = Ribut (Noisy)
安静(ān jìng) = Tenang (Quiet)

强壮(qiáng zhuàng) = Kuat (Strong)
(shòu ruò) = Lemah (Weak)

真相(zhēn xiàng) = Kebenaran (Truth)
谎言 (huăng yán) = Kebohongan (Lie)

(yìng) = Keras (Hard)
(ruăn) = Lembut (Soft)

(duō) = Banyak (Much, Many)
(shăo) = Sedikit (little)

高兴(gāo xìng) = Senang (Glad, Happy)
傷心(shāng xīn) = Sedih (Sad)

干净(gān jìng = Bersih (Clean)
肮脏(àng zāng) = Kotor (Dirty)

(huó) = Hidup (Life)
() = Mati (Dead)

(wăn) = Terlambat/ Malam ( Late, Night)
(zăo) =  Awal, Pagi (Early, Morning)

(gāo) = Tinggi (Tall)
(ǎi) = Rendah (Short)

便宜 (pián yí) = Murah (Cheap)
(guì) = Mahal (Expensive)

(jìn) = Dekat (Near)
(yuǎn) = Jauh (Far)

(hēi) = Hitam (Black)
(bái) = Putih (White)

(shàn) = Baik (Good)
(è) = Jahat (Evil)

(shuǐ) = air (water)
(huǒ) = Api (Fire)

(shàng) = Naik (Up)
(xià) = Turun (Down)

(yīn) = Yin / Gelap
(yáng) = Yang / Terang

(tūn) = Menelan (Swallow)
(tǔ) = Memuntahkan (Split)

(zhǎng) = naik (untuk fluktuasi)
(suō) = Turun (untuk fluktuasi)

(xiān) = Duluan (First)
(hòu) = Kendian (After)

(zhèng) = Pro
(fǎn) = Kontra

(zǎo)  = Lebih Awal (Early)
(chí) = Terlambat (Late)

(shēn) = Dalam (Deep)
(qiǎn) = Dangkal (Shallow)

开心(kāi xīn) = Bahagia (Happy)
难过(nán guò) = Sedih (Sad)

(zhè)  = Di sini (Here)
(nà) = Di sana (There)

(gāo) = Tinggi (High)
(dī) =  Rendah (Low)

(lǐ)  = Di dalam (In)
(wài) = Di luar (Out)

富有(fù yǒu) = Kaya (Rich)
贫穷(pín qióng) = Miskin (Poor)

(duì) = Benar (Right)
(cuò) = Salah (Wrong)

单身(dān shēn) = Single
已婚(yǐ hūn) = Sudah Menikah (Married)

(jǐn)  = Ketat (Tight)
(sōng) = Longgar (Loose)

宽阔(kuān kuò) = Lebar (Wide)
狭窄(xiá zhǎi) = Sempit (Narrow)

经常(jīng cháng) = Selalu (Always)
从不(cóng bú) = Tidak Pernah (Never)

承认(chéng rèn) = Mengakui (Admit)
否认(fǒu rèn) = Membantah (Deny)

到达(dào dá)  = Ketibaan (Arrival)
离开(lí kāi) = Keberangkatan (Departure)

开始(kāi shǐ) = Mulai, Permulaan (Beginning)
结束(jié shù) =  Akhir, Berakhir  (Ending)

(dùn) = Tumpul (Blunt)
锋利 (fēng lì) = Tajam (Sharp)

责备(zé bèi) = Menyalahkan (Blame)
赞扬(zàn yán) = Memuji (Praise)

勇敢(yǒng gǎn) = Pemberani (Bravery)
胆小(dǎn xiǎo) = Penakut (Cowardice)

聪明(cōng míng)  = Pintar (Clever)
愚蠢(yú chǔn) /笨蛋(bèn dàn) = Bodoh (Stupid)

常见(cháng jiàn) = Mudah Ditemukan (Common)
罕见(hǎn jiàn) = Langka (Rare)

消失(xiāo shī)= Hilang (Disappear)
出现(chū xiàn) = Muncul (Appear)

失败(shī bài) = Gagal (Fail)
成功(chéng gōng) = Sukses / Berhasil (Succeed)

包含(bāo hán) = Termasuk (Include)
排除(pái chú) = Tidak Termasuk (Exclude)

(xiào) = Tertawa (Laugh)
(kū) = Menangis (Cry)

领导(lǐng dǎo)= Pemimpin (Leader)
追随者(zhuī suí zhě) = Pengikut (Follower)

永久的(yǒng jiǔ de) = Tetap / Permanen (Permanent)
暂时的(zàn shí de) = Sementar (Temporary)

懒惰(lǎn duò) = Malas (Lazy)
勤劳(qín láo) = Rajin (Diligent)

潮湿(cháo shī) = Lembab(Moist)
干燥(gān zào) = Kering ( Dry, arid)

悲观(bēi guān)= Pesimis (Pessimistic)
乐观(lè guān) = Optimis (Optimism)

大方 (dà fāng) = Murah hati (Generous)
小气 (xiǎo qì) = Pelit (Stingy)

幸运(xìng yùn) = Beruntung (Lucky)
倒霉(dǎo méi) = Sial ( Bad Luck)

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar