Peralatan Makan, Minum dan Alat Dapur dalam Bahasa Mandarin / Tableware and Cooking Utensils in Chinesea. Kosakata Mandarin tentang Peralatan Makan dan Minum (Chinese Vocabulary about Tableware)


餐具(cān jù) =Peralatan Makan dan Minum (Tableware)
餐桌( cān zhuō) = Meja Makan (Dining Table)
椅子( yǐ zi) =  Kursi (Chair)

盘子(pán zi) = Piring (Plate)
碟子(dié zi) = Piring kecil (Dish)
杯子(bēi zi) = Cangkir/Gelas (Cup/Glass)

茶杯(chá bēi) = Cangkir Teh (Teacup)
玻璃杯(bō li bēi) = Gelas Kaca  (Drinking Glass)
咖啡杯(kā fēi bēi) = Gelas Kopi (Coffee Mug)

酒杯(jiǔ bēi) = Gelas Anggur (Wine Glass)
茶壶(chá hú) = Teko Teh (Teapot)
咖啡壶(kā fēi hú) = Teko Kopi (Coffeepot)

(wǎn) = Mangkuk (Bowl)
汤匙(tāng chí) = Sendok Makan (Tablespoon)
叉子(chā zi) = Garpu (Fork)

刀子(dāo zi) = Pisau (Knife)
勺子(sháo zi) = Sendok Sup (Ladle)
筷子(kuài zi) = Sumpit (Chopsticks)

大水罐 (dà shuǐ guàn) = Kendi Air (Pitcher)
牙签(yá qiān) = Tusuk gigi (Toothpick)
餐巾(cān jīn) = Serbet (Napkin)
瓶子( píng zi) = Botol (Bottle)
b.Kosakata Mandarin tentang Peralatan Memasak (Chinese Vocabulary about Cooking Utensils)


炊具(chuī jù) = Peralatan Memasak (Cooking Utensils)
电饭锅 (diàn fàn guō) = Mesin penanak nasi (Rice Cooker)
菜板(cài bǎn)= Talenan (Cutting Board)

削皮器 (xiāo pí qì) = Alat pengupas (Peeler)
擀面杖 (gǎn miàn zhàng) = Penggilas Adonan (Rolling Pin)
切肉刀 (qiē ròu dāo)= Pisau Daging (Cleaver)

打蛋器 (dǎ dàn qì) = Alat Pengocok Telur (Whisk)
搅拌碗 (jiǎo bàn wǎn) = Mangkuk Pengadukan (Mixing Bowl)
擦菜板 (cā cài bǎn) = Parutan (Grater)

煎锅(jiān guō) = Frying Pan (Wajan)
平底锅(píng dǐ guō) = Panci bergagang (Saucepan)
炒锅(chǎo guō) = Kuali (Wok)

锅铲 (guōchǎn) = Sudip (Spatula)
汤勺( tāngsháo) = Sendok Sop (Ladle)
木勺 (mù sháo) = Sendok Kayu (Wooden Spoon)

长筷子 (cháng kuài zi) = Sumpit Panjang (Long chopsticks)
高压锅 (gāo yā guō) = Panci Presto (Pressure Cooker)
漏勺( lòu sháo) = Sendok Saringan (Scoop Strainer)

粉筛( fěn shāi) = Ayakan Tepung (Powder Sieve)
筛子( shāi zǐ) = Saringan (Sieve)


Untuk mengetahui kosakata mandarin tentang cara memasak dapat membacanya di sini ( Metode Memasak dalam Bahasa Mandarin)

c. Kalimat Berguna ( Useful Sentences)

轮到谁来洗碗了?(lún dào shuí lái xǐ wǎn le )
Whose turn is it to do the dishes?
giliran siapa mencuci piring?

你能帮我收拾一下碗碟吗(nǐ néng bāng wǒ shōu shí yī xià wǎn dié má )
Can you help me with the dishes?
Apakah kamu bisa membantu saya membereskan piring dan mangkuk?

轮到你清理餐桌了。(lún dào nǐ qīng lǐ cān zhuō le )
It's your tum to clear the table.
Giliran kamu membersihkan meja makan

把你的餐具放到水槽里。(bǎ nǐ de cān jù fàng dào shuǐ cáo lǐ )
Put your dishes in the sink.
letakan peralatan makannya ke dalam bak air

我来洗碗,你来擦/烘干 (wǒ lái xǐ wǎn nǐ lái cā hōng gān)
I'll wash and you dry.
Saya akan mencuci piring, kamu mengeringkannya

d. Dialog (Conversation)

弗兰克:你喜欢做饭吗?
fú lán kè nǐ xǐ huān zuò fàn má
Frank: Do you like cooking?
Frank: Apakah kamu suka memasak?


简:喜欢,我经常做饭,但我不喜欢洗碗。你呢?喜欢做饭然后收拾干净吗?
j iǎn xǐ huān wǒ jīng cháng zuò fàn dàn wǒ bù xǐ huān xǐ wǎn nǐ ní xǐ huān zuò fàn rán hòu shōu shí gān jìng má
Jane:  Yes, I do a lot. But I don't like doing dishes. What about you? Do you like cooking and then cleaning up afterwards?
Jane: iya, saya sering memasak, tetapi saya tidak suka mencuci piring. Bagaimana dengan kamu? Apakah susah memasak dan membereskannya?

弗兰克:老实说,我都不喜欢。我不会做饭,也不喜欢洗碗。
fú lán kè lǎo shí shuō wǒ doū bù xǐ huān wǒ bù huì zuò fàn yě bù xǐ huān xǐ wǎn
Frank: To be honest, I don't really like doing either one. I can't cook and I hate cleaning.
Frank : Jujur, saya semuanya tidak suka. Saya tidak bisa memasak juga tidak suka cuci piring.

简:假设你非得做其中的一样,你喜欢做哪样?
jiǎn jiǎ shè nǐ fēi dé zuò qí zhōng dí yī yàng nǐ xǐ huān zuò nǎ yàng
Jane: Suppose you have to do one of the two, which do you prefer?
Jane: misalnya, kamu harus melakukan salah satunya, kamu memilih yang mana?

弗兰克:我宁愿刷碗也不想做饭。
fú lán kè wǒ níng yuàn shuā wǎn yě bù xiǎng zuò fàn
Frank: I would rather do the dishes than cook.
Frank: saya lebih memilih cuci piring daripada masak.

简:我正相反。在我看来,洗碗很无聊。
j iǎn wǒ zhèng xiāng fǎn zài wǒ kàn lái xǐ wǎn hěn wú liáo
Jane:  I prefer the opposite. The way I see it, to do the dishes is boring
Jane: saya malah terbalik. Menurut saya, cuci piring sangat membosankan.

弗兰克:我们来做个交易吧。
fú lán kè wǒ mén lái zuò gè jiāo yì bā
Frank:  Let's make a deal.
Frank: Ayo bikin perjanjian

简:什么?
j iǎn shí me
Jane:  What?
Jane: Apa?

弗兰克:我去买点菜,你来做饭。
fú lán kè wǒ qù mǎi diǎn cài nǐ lái zuò fàn
Frank:  I'm going to buy some vegetables and you cook.
Frank: saya pergi membeli sedikit sayur dan kamu memasaknya

简:吃完饭你洗碗吗?
jiǎn chī wán fàn nǐ xǐ wǎn má
Jane:  Will you do the dishes after the meal?
Jane: habis makan, kamu yang cuci piring?

弗兰克:好吧
fú lán kè hǎo bā
Frank:  Fair enough.
Frank: Baiklah

3 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar
.

Min mau tanya kalo bahasa mandarin dari spon cuci piring ap yah?

Balas Hapus
.

洗碗海绵 (xi wan hai mian)

Balas Hapus
.

kalau ingin tanyaa ya semua alat alat makan dalam bahasa mandarin apa ya

Balas Hapus