Cerita Mandarin: 3 Ekor Babi Kecil ~ 三只小猪

有三只可爱的小猪,他们都想建一座漂亮的房子。
  老大随便用稻草围成了一座房子。哈哈,我有自己的房子了!老大乐得欢蹦乱跳。
  老二呢,用木头建成了一座房子。
  老三却想用砖瓦砌一座房子,于是它夜以继日地干了起来。哥哥们早就住进新房子了,它还在不辞辛苦地砌墙、粉刷。这样整整过了三个月,老三的新房子也盖好了。它好高兴啊!因为它的房子比两个哥哥的房子漂亮结实多了。
  有一天,来了一只大野狼。老大惊慌地躲进了自己的稻草屋。野狼嘿嘿地冷笑了两声,狠狠吹了口气,就把稻草屋吹倒了。老大只好逃到老二家里。
  大野狼追到老二家门前停了下来,心想:你们以为木头房子就能难住我吗?它用力向大门撞去。哗啦一声,木头房子被撞倒了。
  兄弟两只好拼命逃到老三家,气喘吁吁地说:狼来了!老三赶紧关紧了门窗,胸有成竹地说:别怕!没问题了!
  大野狼站在大门前,它知道房子里有三只小猪,可不知怎样才能进去。它对着房子又吹又撞,可是房子坚不可摧。
大野狼气急败坏的绕着房子转了一圈,最后爬上屋顶,它想从烟囱溜进去。老三从窗口发现后,马上烧起火来。大野狼滑下来时,刚好掉进火炉里,整条尾巴都烧焦了。它嚎叫着夹着尾巴逃走了,再也不敢来找三只小猪的麻烦了。

Pinyin
Yǒusān zhī kě'ài de xiǎo zhū, tāmen dōu xiǎng jiàn yīzuò piàoliang de fángzi.
Lǎodà suíbiàn yòng dàocǎo wéi chéngle yīzuò fángzi. Hāhā, wǒ yǒu zìjǐ de fángzile! Lǎodà lèdé huānbèngluàntiào.
Lǎo èr ne, yòng mùtou jiànchéngle yīzuò fángzi.
Lǎo sān què xiǎng yòng zhuān wǎ qì yīzuò fángzi, yúshì tā yèyǐjìrì de gànle qǐlái. Gēgēmen zǎo jiù zhù jìn xīn fángzile, tā hái zài bùcí xīnkǔ de qì qiáng, fěnshuā. Zhèyàng zhěngzhěngguòle sān gè yuè, lǎo sān de xīn fángzi yě gài hǎole. Tā hào gāoxìng a! Yīnwèi tā de fángzi bǐ liǎng gè gēgē de fángzi piàoliang jiēshi duōle.
Yǒu yītiān, láile yī zhǐ dàyě láng. Lǎodà jīnghuāng de duǒ jìnle zìjǐ de dàocǎo wū. Yě láng hēihēi de lěngxiàole liǎng shēng, hěn hěn chuīle kǒuqì, jiù bǎ dàocǎo wū chuī dàole. Lǎodà zhǐhǎo táo dào lǎo èr jiālǐ.
Dàyě láng zhuī dào lǎo èr jiā mén qián tíngle xiàlái, xīn xiǎng: Nǐmen yǐwéi mùtou fángzi jiù néng nán zhù wǒ ma? Tā yònglì xiàng dàmén zhuàng qù. Huālā yīshēng, mùtou fángzi bèi zhuàng dǎo le.
Xiōngdì liǎng zhī hǎo pīnmìng táo dào lǎo sānjiā, qì chuǎnxūxū de shuō: Láng láile! Lǎo sān gǎnjǐn guānjǐnle ménchuāng, xiōngyǒuchéngzhú de shuō: Bié pà! Méi wèntíle!
Dàyě láng zhàn zài dà mén qián, tā zhīdào fángzi li yǒusān zhī xiǎo zhū, kě bùzhī zěnyàng cáinéng jìnqù. Tā duìzhe fángzi yòu chuī yòu zhuàng, kěshì fángzi jiānbùkěcuī.
Dàyě láng qìjíbàihuài de ràozhe fáng zǐ zhuǎnle yī quān, zuìhòu pá shàng wūdǐng, tā xiǎng cóng yāncōng liū jìnqù. Lǎo sān cóng chuāngkǒu fāxiàn hòu, mǎshàng shāo qǐhuǒ lái. Dàyě láng huá xiàlái shí, gānghǎo diào jìn huǒlú lǐ, zhěng tiáo wěibā dōu shāo jiāole. Tā háo jiàozhe jiāzhe wěibā táozǒule, zài yě bù gǎn lái zhǎo sān zhī xiǎo zhū de máfanle.

Terjemahan Bahasa Indonesia
Ada tiga ekor babi kecil yang lucu, mereka bertiga ingin membangun rumah yang indah.
Babi tertua menggunakan jerami untuk membangun sebuah rumah. Haha, aku punya rumah sendiri! Babi tertua melompat kegirangan.
Babi kedua, membangun rumah dengan kayu.

Anak ketiga ingin membangun rumah dengan batu bata, sehingga dia membangun rumahnya siang berganti malam. Kakak-kakaknya sudah memasuki rumah baru sedangkan babi ketiga masih membangun dan memplester tembok. Dengan cara ini, setelah tiga bulan, rumah baru babi ketiga selesai dibangun. Dia sangat bahagia jarena rumahnya lebih indah daripada rumah kedua saudara laki-lakinya.

Suatu hari, seekor serigala liar besar datang. Babi tertua panik dan bersembunyi di rumah jeraminya. Serigala liar itu tersenyum dua kali dan mengambil napas sebelum meniup rumah jerami. Babi tertua melarikan diri ke rumah babi kedua.

Serigala liar mengejar sampai ke rumah babi kedua dan berpikir, "Apakah kalian berpikir bahwa rumah kayu itu akan sulit bagi saya?" Itu memukul pintu dengan keras. Dengan tabrakan, rumah kayu itu roboh.

Kedua bersaudara itu dengan putus asa lari ke yang tertua, dengan nafas tersengal-sengal berkata: Serigala datang! Babi ketiga buru-buru menutup pintu dan jendela dan berkata dengan yakin: Jangan takut! Tidak masalah!

Serigala liar  berdiri di pintu depan. Ia tahu ada tiga ekor babi kecil di dalam rumah, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya masuk. Itu meniup dan menghantam rumah itu, tetapi rumah itu tidak bisa dihancurkan.

Serigala liar itu kebingungan dan berputar-putar di rumah, dan akhirnya memanjat atap, ingin masuk melalui cerobong asap. Babi ketiga tahu srigala akan masuk melalui cerobong asa, dia segera menyalakan api. Ketika serigala besar jatuh, dia jatuh ke dalam kompor, ekornya hangus terbakar. Serigala menjerit dan melarikan diri.  Sejak saat itu dia tidak lagi berani mencari masalah dengan 3 babi kecil

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar