37 Nama-nama Serangga dalam Bahasa Mandarin dan Inggris (Name of Insects in Chinese)


a.Kosakata Mandarin tentang Nama-nama Serangga

蝴蝶(hú dié) = Kupu-Kupu (Butterfly)
蜻蜓(qīng tíng) = Capung (Dragonfly)
蜜蜂(mìfēng) = Lebah (Bee)
苍蝇(cāng yíng) = Lalat (Fly)

蝙蝠(biān fú) = Kelelawar (Bat)
甲虫(jiǎ chóng) = Kumbang(Beetle)
蚱蜢(zhà měng) =Belalang (Grasshopper)
蝗虫(huáng chóng) = Belalang Antena Pendek (Locust)

蟋蟀(xī shuài) = Jangkrik (Cricket)
熊蜂(xióng fēng) = Tawon Kumbang (Bumblebee)
黄蜂(huáng fēng) = Tawon (Wasp)
瓢虫(piáo chóng) = Kumbang Kepit (Ladybug)

锹形虫(qiāo xíng chóng) = Kumbang Rusa (Stag beetle)
(chán) = Tonggeret (Cicada)
尺蠖(chǐ huò) = Sejenis Cacing (Inchworm)
蚂蚁(mǎ yǐ) = Semut (Ant)

蜘蛛(zhī zhū) = Laba-Laba (Spider)
狼蛛(láng zhū) = Tarantula
萤火虫(yíng huǒ chóng) = Kunang-Kunang (Firefly)
蚊子(wén zi) = Nyamuk (Mosquito)

(chóng) = Ulat (Worm)
毛虫(máo chóng) = Ulat Bulu (Catterpilar)
蚯蚓(qiū yǐn) = Cacing Tanah (Earthworm)
竹节虫目(zhú jié chóng mù) = Serangga Bambu (Stick bug)

螳螂(táng láng) = Walang Kekek (Praying Mantis)
(é) = Ngengat (Moth)
跳蚤(tiào zǎo) = Kutu lompat (Flea)
(shī) = Kutu (suka merayap) (Louse)

白蚁(bái yǐ) = Rayap (termite)
蝎子(xiē zi) = Kalajengking (Scorpion)
蜈蚣(wú gōng) = Lipan (Centipede)
千足虫(qiān zú chóng) = Ulat Kaki Seribu (Millipede)

(pí) = Caplak / Sejenis kutu (Tick)
蜱螨亚纲(pí mǎn yǎ gāng) = Tungau (Acari)
稻飞虱(dào fēi shī) = Wereng (Planthopper)

兜虫亚科(dōu chóng yà kē) = Kumbang Badak/ Kumbang Tanduk (Rhinoceros Beetles)
叶䗛(yè xiū) = Serangga Daun (Leaf Insect)

b. Kalimat Berguna (Useful Sentences)

蚂蚁可以举起是它们身体10倍到50倍重的东西。
Mǎyǐ kěyǐ jǔ qǐ shì tāmen shēntǐ 10 bèi dào 50 bèi zhòng de dōngxī.
Ants can lift 10 to 50 times their body weight.
Semut bisa mengangkat barang yang beratnya 10 sampai 50 kali berat badan mereka

晚上时,你可以在这里看到萤火虫飞来飞去,真漂亮
Wǎnshàng shí, nǐ kěyǐ zài zhèlǐ kàn dào yínghuǒchóng fēi lái fēi qù, zhēn piàoliang
At night, you can see the fireflies flying here, so beautiful
Pas malam hari, kamu bisa melihat kunang-kunang  terbang di sini, sangat indah.

蝉正往树上爬。
chán zhèng wǎng shù shàng pá.
The cicadas are climbing up the tree.
Tenggoret sedang memanjat pohon

你可以在世界上所有地方找到苍蝇,包括南极。
Nǐ kěyǐ zài shìjiè shàng suǒyǒu dìfang zhǎodào cāngying, bāokuò Nánjí
You can find a fly almost everywhere in the world, including Antarctica.
Kamu bisa menemukan lalat hampir dimana saja di seluruh dunia termasuk benua selatan

蚯蚓在地上挖地道
Qiūyǐn zài dìshàng wā dìdào
Earhworm is digging a tunnel under the ground
Cacing tanah sedang menggali terowongan di bawah tanah.

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar