46 Nama Burung dalam Bahasa Mandarin dan Inggris (Bird Names in Chinese)
a.Nama-nama Burung dalam Bahasa Mandarin


鹤鸵(hè tuó) = Burung Kasuari(Cassowary)
(hè) = Burung Bangau Putih (Crane)
乌鸦 (wūyā) = Burung Gagak (Crow)
(gē)= Burung Merpati (Dove)

鸽子(gē zi) = Burung Dara(Pigeon)
金丝雀(jīn sī què) = Burung Canary (Canary)
老鹰(lǎo yīng) = Burung Elang (Eagle)
白头鹰(bái tóu yīng) = Burung Elang Kepala Putih (Bald Eagle)

乌鸫(wū dōng)= Blackbird
火烈鸟(huǒ liè niǎo) = Burung Flamingo (Flamingo)
蜂鸟(fēng niǎo) = Burung Kolibri (Hummingbird)
鸵鸟(tuó niǎo) = Burung Unta (Ostrich)

猫头鹰(māo tóu yīng) = Burung Hantu (Owl)
(què) = Burung Magpie (Magpie)
鹦鹉(yīng wǔ) = Burung Kakaktua (Parrot)
孔雀(kǒng què) = Burung Merak (Peacock)

企鹅(qì é) = Pinguin (Penguin)
鹈鹕鸟(tí hú niǎo) = Burung Pelikan (Pelican)
海鸥(hǎi ōu) = Burung Camar (Seagull)
海鸟(hǎi niǎo) = Burung Laut (Seabird)

知更鸟(zhī gēng niǎo) = Burung Robin (Robin)
燕子(yàn zi) = Burung Walet (Swallow)
(É) = Angsa (Swan)
火鸡(huǒ jī) = Kalkun (Turkey)

秃鹰(tū yīng) = Burung Bangkai (Vulture)
啄木鸟(zhuó mù niǎo) = Burung Pelatuk (Woodpecker)
(guàn) = Burung Bangau (Strok)
麻雀(má què) = Burung Pipit / Burung Gereja (Sparrow)

布谷鸟(bù gǔ niǎo) = Sejenis Burung Tekukur (Cuckoo)
翠鸟(cuì niǎo) = Burung Pekakak (Kingfisher)
夜莺(yè yīng) = Burung Bulbul (Nightingale)
(yù) = Burung Tiong Mas/ Mynah (Mynah)

鹧鸪(zhè gū) = Ayam Hutan (Chinese Francolin /Partridge)
鹌鹑(Ān chún) = Burung Puyuh (Quail)
云雀(yún què) = Burung Skylark (Skylark)
无翼鸟(wú yì niǎo) = Burung Kiwi (Kiwi)

王风鸟(wáng fēng niǎo) = Burung Cendrawasih (Bird of Paradise)
苍鹭(cāng lù)= Burung Kuntul (Heron)
野鸡(yě jī) = Burung Pegar (Pheasant)
(jiāo) = Burung Wren (Wren)

禾雀属(hé què shǔ) = Burung Gelatik (Genus/ Padda)
走鹃(zǒu juān)= Burung Roadrunner (Roadrunner)
蓝松鸦(lán sōng yā) = Burung Blue Jay (Blue Jay)

苏拉冢雉(sū lā zhǒng zhì) = Burung Maleo (Maleo)
梅花雀(méi huā què) = Burung Pipit (Estrildid finch)
珠颈斑鸠(zhū jǐng bān jiū) = Burung Tekukur(Spoted dove)


b.Kosakata yang berhubungan dengan burung

(huì)= Paruh (Beak)
羽毛(yǔ máo) = Bulu (Feathers)
翅膀(chì bǎng) = Sayap (Wing)
尾巴(wěi bā) = Ekor (Tail)
(zhǎo) = Ceker (Claw)
(dàn) = Telur (Egg)
孵化(fū huà) = Menetas (To hatch)
(fēi) = Terbang (Fly)


c. Kalimat Berguna (Useful Sentences)

你的鹦鹉会说活吗?(nǐ de yīng wǔ huì shuō huó ma?
Can your parrot talking?
Apakah burung kakak tua mu dapat berbicara?

你养老鹰多久了?(nǐ yǎng lǎo yīng duō jiǔ le?)
How long have you had your eagle?
Berapa lama kamu sudah memelihara elang?

也许我会求我妈让我养鸟当宠物 (yě xǔ wǒ huì qiú wǒ mā ràng wǒ yǎng niǎo dāng chǒng wù)
Maybe I ' ll ask my mom to let me keep birds as pets
Mungkin saya akan meminta kepada Ibu agar membiarkan saya memelihara burung

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar