47 Istilah-istilah Gigi dan Dokter Gigi dalam Bahasa Mandarin dan Inggris(See a Dentist)a. Gigi dan Jenis Gigi

牙齿(yá chǐ) = Gigi (Teeth)
犬齿(quǎn chǐ) = Gigi Taring (Canine)
尖牙(jiān yá) = Gigi Taring (Canine)

门牙(mén yá) = Gigi Seri/ Gigi depan (Incisor)
大臼齿(dà jiù chǐ)/ 臼齿(jiù chǐ)  = Gigi Geraham (Molar)
磨牙(mó yá) = Gigi Geraham (Molar)

乳牙(rǔ yá) = Gigi Susu/ Gigi Sulung (Milk tooth / Baby tooth)
乳齿(rǔ chǐ) = Gigi Susu/ Gigi Sulung (Milk tooth / Baby tooth)
暂牙(zàn yá) = Gigi sementara (maksudnya gigi susu atau gigi sulung juga)

永久牙齿(yǒng jiǔ yá chǐ) = Gigi tetap (Permanent Teeth)
假牙(jiǎ yá) = Gigi Palsu (Denture)
暴牙(bào yá) = Gigi Tongos (Bucktooth)

b. Masalah Gigi dan Perawatannya

牙痛(yá tòng) = Sakit Gigi (Toothache)
蛀牙(zhù yá) = Gigi berlubang (Cavity)
口臭(kǒu chòu) = Bau Mulut (Bad Breath)

补牙(bǔ yá) = Tambal Gigi / Menambal Gigi (to fill a teeth)
拔牙(bá yá) = Cabut Gigi (pull a tooth)
清除牙石(qīng chú yá shí) = Membersihkan karang gigi (Clean the calculus)

杀死牙神经(shā sǐ yá shén jīng) = Mematikan Syaraf gigi (to kill a tooth nerve)
根管治疗(gēn guǎn zhì liáo) = Terapi Akar Gigi (Root Canal Therapy)
龋齿(qǔ chǐ) = Karies Gigi (Dental caries/ Tooth decay)

牙垢(yá gòu) = Plak Gigi (Dental Plaque)
齿冠(chǐ guān) = Mahkota Gigi / Crown gigi (Tooth Crown)
侵蚀(qīn shí) = Pengikisan Gigi /Erosi (Erosion)

牙龈炎(yá yín yán) = Peradangan Gusi (Gingivitis)
切牙(qiè yá) = Potong Gigi (Incisor Tooth)
牙齿脱落(yá chǐ tuō luò) = Gigi Tanggal

牙龈肿痛(yá yín zhǒng tòng) = Gusi Bengkak
牙齿敏感(yá chǐ mǐn gǎn) = Gigi Sensitif (Sensitive Tooth)
矫正牙(jiǎo zhèng yá) = Merapikan Gigi
牙齿美白(yá chǐ měi bái) = Pemutihan Gigi (Teeth Whitening)
 
c. Kosakata Lainnya

牙医(yá yī) = Dokter gigi (Dentist)
咀嚼(jǔ jué) = Mengunyah (Chew)
珐琅质(fà láng zhí) = Email / Lapisan terluar gigi (Enamel)

牙线(yá xiàn) = Benang Gigi (Flossing)
(fú) = Florin/Florida (Flourine)
牙龈(yá yín) = Gusi (Gums)

根管(gēn guǎn) = Akar gigi (Root Canal)
无法修补(wú fǎ xiū bǔ) = Tidak bisa ditambal (impossible to cure)
牙石(yá shí) = Karang Gigi (Calculus)

麻醉剂(má zuì jì) = Obat bius/ Anastetik (Anesthetic)
补牙材料(bǔ yá cái liào) = bahan tambal gigi (Dental filling)
牙神经(yá shén jīng)= Syaraf Gigi (Tooth nerve)

漱口水(shù kǒu shuǐ) = Obat kumur (mouthwash)
牙刷(yá shuā) = Sikat Gigi (Toothbrush)
牙膏(yá gāo) = Pasta Gigi (Toothpaste)
牙套(yá tào) = Kawat Gigi / Behel (Braces)
 

1 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar
.

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Dental Clinics in Dubai

Balas Hapus