Spongebobs Squarepants dalam Mandarin~海绵宝宝 ( hǎi mián bǎo bǎo)
a.Kosakata Mandarin tentang Spongebobs (Chinese Vocabulary about Spongebobs)

海绵宝宝( hǎi mián bǎo bǎo) =Spongebobs Squarepants
卡通(kǎ tōng) = Kartun (Cartoon)
动画片(dòng huà piàn) = Kartun (Cartoon)

海绵宝宝( hǎi mián bǎo bǎo) = Spongebob (Spongebob)
比奇堡(bǐ qí bǎo) = Bikini Bottom (Bikini Bottom)
凤梨屋( fèng lí wū) = Rumah Nenas (Pineapple House)

蟹堡王( xiè bǎo wáng) = Krusty Krab (Krusty Krab)
美味蟹堡 (měi wèi xiè bǎo) = Krabby Patty (Krabby Patty)
海之霸餐厅 (hǎi zhī bà cān tīng) = Chum Bucket (Chum Bucket)

派大星( pài dà xīng) = Patrick Bintang Laut (Patrick Star)
章鱼哥( zhāng yú gē) = Squiward (Squiward Tentacles)
蟹老板( xiè lǎo bǎn) = Tuan Krabs (Mr. Krabs)

小蜗( xiǎo wō) = Gary (Gary)
珊迪( shān dí) = Sandy (Sandy)
皮老板(pí lǎo bǎn) = Tuan Plankton (Mr.Plankton)

泡芙阿姨( pào fú ā yí) = Nyonya Puff (Mrs. Poppy Puff)
海超人( hǎi chāo rén) = Mermaid Man (Mermaid Man)
飞行荷兰人( fēi xíng hé lán rén) = Flying Dutchman (Flying Dutchman)

抓水母( zhuā shuǐ mǔ) = Tangkap Ubur-ubur (Catch Jelly fish)
空手道( kōng shǒu dào) = Karate (Karate)

b. Kalimat berguna (Useful Sentences)

海绵宝宝是美国尼克儿童频道最著名的动画
hǎi mián bǎo bǎo shì měi guó ní kè ér tóng pín dào zuì zhù míng de dòng huà piàn
SpongeBob is the most famous cartoon of Nickledeon Channel
Spongebob adalah kartun yang paling terkenal di channel anak-anak Nickledeon

章鱼哥想要阻止海绵宝宝到蟹堡王打
zhāng yú gē xiǎng yào zǔ zhǐ hǎi mián bǎo bǎo dào xiè bǎo wáng dǎ gōng
Squiward tentacles want to stop spongebob work at Krusty Krab
Squiward ingin menghentikan Spongebob berkerja di Krusty Krab

海绵宝宝和派大星常去抓水母
hǎi mián bǎo bǎo hé pài dà xīng cháng qù zhuā shuǐ mǔ
Spongebobs and Patrick Star often go to catch jellyfish
Spongebobs dan Patrick sering pergi menangkap ubur-ubur

空手道是海绵宝宝和珊迪喜欢玩的游戏
kōng shǒu dào shì hǎi mián bǎo bǎo hé shān dí xǐ huān wán de yóu xì
Karate is a game that Spongebob and Sandy like to play.
Karate adalah permainan yang Spongebob dan Sandy sukai.

皮老板一直想得到蟹堡秘方
pí lǎo bǎn yī zhí xiǎng dé dào xiè bǎo mì fāng
Mr.Plankton always want to steal Krusty Krab’s secret recipe
Tuan Plankton selalu ingin mendapatkan resep rahasia Krusty Krab

海绵宝宝和小蜗住在凤梨屋
hǎi mián bǎo bǎo hé xiǎo wō zhù zài fèng lí wū
Spongebobs and Gary live in the pinapple house
Spongebobs dan Gary tinggal di rumah apel

派大星是海绵宝宝最好的朋友
pài dà xīng shì hǎi mián bǎo bǎo zuì hǎo de péng yǒu
Patrick Star is Spongebobs’ best friend
Patrick adalah teman terbaik Spongebob

比奇堡的鱼都很喜欢吃美味蟹堡
bǐ qí bǎo de yú doū hěn xǐ huān chī měi wèi xiè bǎo
Fish in the Bikini Bottom like to eat Krabby Patty
Ikan-ikan di Bikini Bottom suka makan Krabby Patty

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar